Centrum metodické podpory Znojmo

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace, je úplná škola, která je zřízena dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona a zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzděláváme žáky s různým stupněm mentálního postižení, žáky se souběžným postižením více vadami, vzděláváme i žáky s poruchou autistického spektra, a to jak s mentálním postižením, tak i s běžným intelektem.

Centrum metodické podpory (CMP) vzniklo v roce 2020. Podporujeme pedagogy a asistenty pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, spolupracujeme se speciálními pedagogy na školách v rámci školního poradenského pracoviště. Cílem centra je podporovat kvalitu a inovaci ve vzdělávání a přispívat k rozvoji profesní kompetence pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou inkludováni do běžných základních škol.

Na školách pomáháme s metodikou výuky, nastavením a realizací podpůrných opatření, výběrem pomůcek a s tvorbou výukových materiálů, úpravou ŠVP pro ZV. Pedagogům poskytujeme konzultace, na základě náhledů do výuky zajišťujeme poradenský servis a zpětnou vazbu. Nabízíme také možnost tandemové výuky a metodické návštěvy přímo v naší škole. V rámci našich aktivit zapůjčujeme speciální učebnice, pracovní sešity, pomůcky, popř. přehled pomůcek a metodických materiálů. Rovněž pomáháme s tvorbou a hodnocením individuálních vzdělávacích plánů, s průběžným a závěrečným hodnocením žáků.

Školy se mohou obracet na CMP se svými dotazy a požadavky. Metodičky jim následně poskytují podporu prostřednictvím osobní návštěvy nebo konzultace.

Web školy: www.specialniskolyznojmo.cz 

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15

669 02  Znojmo

Kontakty:

Konzultantka CMP a ředitelka školy: Mgr. Ludmila Falcová, e-mail: reditel@specialniskolyznojmo.cz