Centrum metodické podpory Palackého, Brno

Základní škola na Palackého třídě v Brně se od šk. roku 2004/2005 specializuje na vzdělávání žáků se závažnou formou specifických vývojových poruch chování. Naše centrum metodické podpory nabízí základním školám, které tyto žáky vzdělávají v rámci inkluze, léty prověřené zkušenosti pedagogických pracovníků – speciálních pedagogů, a to jak učitelů, vychovatelů, tak i šk. psychologů a asistentů pedagoga.

Odborná péče o žáky se závažnou formou ADHD/ADD je zaměřena nejen na efektivní zvládání negativních projevů ADHD/ADD v průběhu vzdělávacího procesu, ale také na podporu školní úspěšnosti žáků, reedukaci specifických poruch učení, řešení sociálních problémů. S cílovou skupinou pravidelně individuálně i skupinově pracují členové školního poradenského pracoviště – šk. psycholog, speciální pedagog, výchovná poradkyně a metodik prevence.

Naše centrum metodické podpory je připraveno se školami v běžném vzdělávacím proudu, ale i zákonnými zástupci žáků s ADHD/ADD konzultovat rizikové momenty a na pravidelných setkáváních si vyměňovat své zkušenosti týkající se dané problematiky.

Název a adresa školy:

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace se sídlem Palackého tř. 343/68, 612 00 Brno

Webové stránky školy:www.zspalackeho.cz

Kontakty na pracovníky CMP:

Konzultant:

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy, e-mail: lenka.herzova@zspalackeho.cz

Metodici:

Mgr. Věra Piňosová, e-mail: vera.pinosova@zspalackeho.cz

Mgr. Gabriela Petrskovská, e-mail: gabriela.petrskovska@zspalackeho.cz

Mgr. Tomáš Salnek, e-mail: tomas.salnek@zspalackeho.cz