Projekt KAP III

Dokumenty ke stažení

Informace o projektu

Cílem původního projektu KAP JMK a následně i současného navazujícího projektu KAP JMK III je nastavení a plánování strategického řízení ve vzdělávání v rámci regionálního školství na úrovni kraje. Jeho hlavním úkolem je řešit systémové zlepšení řízení škol a zvýšit kvalitu vzdělávání s orientací zejména na kvalitu vzdělávání s výsledkem dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka.

Součástí projektu je i pomoc s nastavováním funkčních partnerství a vzájemnou spolupráci mezi školami a jejich zřizovateli na jedné straně a zaměstnavateli na straně druhé, se snahou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území Jihomoravského kraje.

Projekt se soustředí zejména na SŠ, VOŠ a konzervatoře, dále potom i na organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. V průřezových tématech jsou také zohledněny zájem a potřeby základních a mateřských škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

Rozvoj a aktualizace KAP

Aktivita bude aktivní po celou dobu projektu a bude navazovat na aktivity KAP JMK. Současně bude obsahovat všechna povinná témata KAP a aktivity budou v souladu s platnými Postupy KAP III.

 1. Analýza potřeb v území – realizační tým zpracuje analýzu vývoje trhu práce a vzdělávání navázáním na Analýzu v KAP JMK
 2. Prioritizace potřeb na území kraje – realizační tým ve spolupráci s partnery v území zpracuje prioritizaci na základě dostupných podkladů
 3. Tvorba Akčních plánů rozvoje vzdělávání – realizační tým na základě předchozích aktivit zpracuje Akční plány pro rok 2023, 2024 a 2025
 4. Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury – realizační tým zpracuje následující rámce:

  a) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol

  b) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ

  c) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení

 5. Realizace KAP – realizační tým naváže na činnost tematických skupin v rámci KAP JMK, aktualizuje dle povinných témat a dle plánu vznikne 6 modifikovaných tematických skupin pro cílovou skupinu projektu. Součástí činností realizace KAP budou také setkání s MAP a další setkání, semináře a workshopy pro cílovou skupinu a jejich síťování.
 6. Průběžné vyhodnocování činností – v průběhu realizace a na konci bude realizační tým vyhodnocovat dosažení dílčích cílů a stanovených priorit.

Evaluace procesu krajského akčního plánování

Hlavním cílem bude vyhodnocení celého procesu krajského akčního plánování ve vzdělávání respektive projektu KAP JMK, který probíhal v letech 2015–2021, respektive do roku 2023.

Krajský akční plán vzdělávání (KAP) je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích a na oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat. Z pohledu vzdělávací soustavy jsou to zejména SŠ, VOŠ a konzervatoře, organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení.

V klíčových (povinných) tématech bude vždy zohledněn zájem a potřeby základních a mateřských škol a zájmového a neformálního vzdělávání. Některé podaktivity směřující k tvorbě KAP bude zpracovávat žadatel/příjemce projektu, některé podaktivity celého procesu budou realizovány prostřednictvím MŠMT.

KAP má přispět k:

 • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol;
 • systémovému zlepšení řízení škol s orientací na kvalitu vzdělávání;
 • zvýšení kvality vzdělávání v jednotlivých krajích a snížení disparit mezi jednotlivými kraji;
 • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
 • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování;
 • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci workshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, a jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe;
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání;
 • rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s Metodickou podporou akčního plánování.