iKAP JMK II

Projekt Implementace KAP JMK II

Hlavním cílem je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

  • Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
  • Zkrácený název: iKAP JMK II
  • Doba trvání: 1.9. 2020 - 31.8.2023
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 390 219 432,07 Kč
     

Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Projekt bude zaměřen na management SŠ, kde dochází v poslední době k velké generační výměně. Výsledky budou předávány prostřednictvím pravidelných porad SŠ a VOŠ, které spadají pod odbor školství Jihomoravského kraje.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání. Díky současné pandemické situaci bude významná část projektu online, čímž budou pedagogové nuceni využívat online zdroje a online platformy.
Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.
 

Kontakty

 Pozice na projektutelefonEmail
Mgr. Lucien Rozprýmhlavní projektový manažer606745624rozprym.lucien@jmk.cz
Ing. Radomír Pernicaprojektový manažer, odborný garant KA04, KA06-1725434092pernica.radomir@jmk.cz
Jana Jobová Bc.odborná garantka KA05725434094jobova.jana@jmk.cz
RNDr. Roman Truksaodborný garant KA05-4 COV, KA03702180771truksa.roman@jmk.cz
Ing. Erika Dittrichováodborná garantka KA02724963704dittrichova.erika@jmk.cz
Mgr. Ondřej Fišerodborný garant KA06-2541658303fiser.ondrej@jmk.cz
Mgr. Adéla Páskováodborná garantka KA06-3541658301paskova.adela@jmk.cz
Mgr. Radmila Schätzelováfinanční manažerka P07, P09, P10, P13, P15, P20, P23 – P33702150682schatzelova.radmila@jmk.cz
Ing. Karel Kočvárekfinanční manažer P01, P02, P11, P12, P14, P18541653441kocvarek.karel@jmk.cz
Ing. Jana Bendováfinanční manažerka P04, P05, P06, P08, P34, P35541653433bendova.jana@jmk.cz
Bc. Leona Chloubová, Dis.finanční manažerka P03, P16, P17, P19, P21, P22541653442chloubova.leona@jmk.cz
Ing. Gabriela Novákovápersonalistka541651204novakova.gabriela@jmk.cz

Partneři projektu