Prevence kriminality mládeže

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.

Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2023-2028

https://jmk.brandcloud.pro/cs#/document/13158/147621

Referentka prevence kriminality

Mgr. Pavla Tichá
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Oddělení prevence a volnočasových aktivit

541 658 302
ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz
Cejl 73, kancelář C_161