Podpora polytechnického vzdělávání

Cílem klíčové aktivity je podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Projekt má za cíl vybudovat síť pro sdílení zkušeností mezi učiteli středních škol a jejich prostřednictvím i učitelům základních škol.

 

Primární cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK. Ti pomocí zvolených dílčích podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti odborného a polytechnického vzdělávání. Projekt těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze středních a základních škol. Díky realizaci projektu je systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickým pracovníky, jejich vedením i samotnými školami.

Sekundární cílovou skupinou jsou žáci partnerských a spolupracujících škol a dalších neškolských subjektů v JMK. K přímému ovlivnění dochází u žáků, kteří se účastní kroužků, sdílení výuky a odborných exkurzí, přehlídek činností. Významným přínosem ke zvýšení požadovaných kompetencí bude i výuka v nově vybavených učebnách a laboratořích partnerských škol. Dojde ke zvýšení odborných dovedností a vztahu k technickým oborům u nepřímo podpořených žáků, na které budou působit podpoření pedagogičtí pracovníci zapojených škol.

Další velkou cílovou skupinou, která je nepřímo podpořena, jsou rodiče žáků a veřejnosti prostřednicím aktivit pro podporu kladného vztahu k technice a ke zvýšení odborné a manuální zručnosti a dovednosti. 

V rámci projektů Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) vznikly v celé České republice tisíce výstupů a produktů. Tyto produkty jsou veřejně sdíleny na stránkách https://databaze.op-vk.cz, kde jsou všechny nahrány.

Z této databáze vyhledáváme v rámci projektu PolyGram výstupy a produkty zaměřené na Polytechniku v praxi. Po konzultaci s tematickou skupinou Polytechnika (KAP JMK) hledáme produkty a výstupy týkající se tématu školní dílny, laboratoře zaměřené na mateřské a základní školy. Metodici nalezené materiály probírají, hodnotí a doporučují k dalšímu využití. Takto zhodnocené materiály naleznete v části Výukové materiály Polytechnika.

Jsou k nalezení výstupy a produkty vzniklé v rámci projektu PolyGram se zaměřením na Podporu polytechnického vzdělávání, které vytvoří partnerské střední školy Jihomoravského kraje.

Dále zde budou postupně přibývat výstupy a produkty vzniklé v rámci projektu Implementace KAP JMK II, které vytvoří partnerské školy Jihomoravského kraje.