Závěrečná práce (písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:584.1 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k závěrečnému ověření znalostí žáků šestého ročníku. Materiál má podobu dvou obdobných zadání testů, obsahujících celkem šest úloh zaměřených na tématické celky osová a středová souměrnost, trojúhelníková nerovnost, velikosti vnitřních úhlů v trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku podle věty sss, sus, usu, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku, těžnice a výšky v trojúhelníku. Součástí požadavků na žáky je i symbolický zápis postupu konstrukce. Témata jsou volena s ohledem na konkrétní potřeby třídy (školy), je možné, že některé tématické celky mají jiné školy zařazeny do vyšších ročníků. S ohledem na formát materiálu nebude možné jednoduše obsah testu upravit.

Součástí materiálu je i správné řešení všech úloh. V symbolických zápisech postupů konstrukcí se vyskytují chyby, např. v zápisu konstrukce trojúhelníku v úlohách 5 a 6 obou skupin je při konstrukci úhlu při vrcholu A zapsáno, že konstruujeme úhel BAC, přitom bod C bude teprve vznikat jako průsečík ramene konstruovaného úhlu a kružnice. Je potřeba pracovat s pomocným bodem X. Dále je v obou skupinách použit zápis, kdy bod vzniká jako průsečík dvou úhlů. Úhel je část roviny, průnikem dvou úhlů je tedy opět část roviny, nikoliv bod. Je zapotřebí žáky vést ke správnému chápání pojmu úhel jako rovinný útvar a systematicky budovat jejich precizní vyjadřování.