Závěrečná práce (písemná práce) - 7. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:649.27 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků na konci sedmého ročníku. Materiál má podobu dvou obdobných variant testu, který obsahuje celkem 6 úloh zaměřených na tématické celky: konstrukce čtyřúhelníků (rovnoběžník, lichoběžník) včetně symbolického zápisu postupu konstrukce, obsah trojúhelníku, hodnota číselného výrazu, úprava jednodušších (lineárních) výrazů s proměnnou, řešení jednodušších lineárních rovnic. 

Volba tématických celků je velmi subjektivní a vychází z potřeb konkrétní školy (třídy). Některé tématické celky (např. úprava výrazů s neznámou a lineární rovnice) bude mít většina škol zařazených do vyšších ročníků. Formát pdf bohužel neumožňuje jednoduchou úpravu zadání dle potřeb vyučujícího.

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení. V zápisu postupu konstrukce se vyskytují drobné chyby - ve skupině A v úloze 1 krok 4, ve skupině B v úloze 2 krok 4 bod C vzniká jako průsečík úhlu a kružnice. Úhel je rovinný útvar (část roviny), jeho průnikem s kružnicí tedy není bod, ale množina bodů. V zápisu konstrukce je zapotřebí využít polopřímku, která tvoří rameno úhlu. 

Chápání úhlu jako rovinného útvaru je zapotřebí v žákovském povědomí systematicky budovat a v zápisech konstrukce používat přesnou terminologii.