Slovní úlohy - úlohy o pohybu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:809.47 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako výuková opora při probírání látky úlohy o pohybu. Materiál se zaměřuje na pohyb proti sobě, kdy dva objekty v jistém místě dráhy setkají. Nosnou částí materiálu jsou dvě vzorově a názorně řešené úlohy včetně situačního náčrtku, sestavení rovnice i jejího řešení. Diskutabilní je zvolená metoda řešení rovnice (násobení do kříže namísto odstranění jmenovatele rovnice vynásobením stejným nenulovým číslem), která zvyšuje riziko vzniku chyby.

Materiál obsahuje četné typografické chyby (autor velmi volně zachází s mezerami, ať už mezi veličinou a její jednotkou, po čárce, závorce apod. a také nevhodně sází matematické symboly). Autor také v některých místech velmi nevhodně pracuje s nízkou přesností (zaokrouhlení na celé hodiny, kilometry apod.). 

Prezentace obsahuje četné efekty, které snižují její obsahovou kvalitu.