Slovní úlohy s celými čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:259.27 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace vytvořené v MS PowerPoint je určen k procvičení tématického celku počítání s celými čísly. První část materiálu tvoří matematicky ne zcela přesné shrnutí základních principů při sčítání, odčítání, násobení a dělení dvou celých čísel. Druhou část tvoří dvě řešené slovní úlohy zaměřené na sčítání a odčítání celých čísel, ve třetí části materiálu autor předkládá tři úlohy k samostatnému řešení.

Obsahově je materiál až na nepřesnosti v pojmech v pořádku, úlohy jsou pestré a zajímavé. Formální stránka materiálu bohužel limituje jeho možnost využití. Při promítání je materiál nečitelný kvůli nevhodné volbě pozadí (přechod barev) a zcela nevyhovujícímu kontrastu barvy pozadí a písma. Pokud se prezentace otevře v jiném programu než je MS Office, dojde k rozhození naformátovaného členění stránky a údaje na stránce jsou zcela nepřehledné. Prezentace nesplňuje základní požadavky na zpracování prezentací po formální stránce, obsahuje nejrůznější kombinace fontů, stránky nesou příliš velké množství informací. I s ohledem na výskyt ryze matematických zápisů (zlomky, rovnice) by bylo vhodnější téma zpracovat v jiném programu. Materiál obsahuje velké množství typografických a také gramatických chyb.

Bez větších úprav nedoporučujeme k použití.