Slovní úlohy řešené pomocí jednoduchých rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.45 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formátu prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint je určen k procvičení tématického celku slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. V první části materiálu autor shrnuje postup při řešení slovních úloh s důrazem na správné čtení a analýzu čtené informace. Druhá část materiálu obsahuje dvě vzorově řešené slovní úlohy, na kterých je postup řešení demonstrován. Třetí část prezentace obsahuje čtyři další úlohy k samostatnému řešení včetně autorského řešení pro možnost samostatné kontroly.

Obsahově je materiál až na nesoulad mezi zadáním jedné úlohy k procvičení a jejím řešením v pořádku, úlohy jsou pestré a zajímavé. Formální stránka materiálu bohužel limituje jeho možnost využití. Při promítání je materiál nečitelný kvůli nevhodné volbě pozadí (přechod barev) a zcela nevyhovujícímu kontrastu barvy pozadí a písma. Pokud se prezentace otevře v jiném programu než je MS Office, dojde k rozhození naformátovaného členění stránky a údaje na stránce jsou zcela nepřehledné. Prezentace nesplňuje základní požadavky na zpracování prezentací po formální stránce, obsahuje nejrůznější kombinace fontů, stránky nesou příliš velké množství informací. I s ohledem na výskyt ryze matematických zápisů (zlomky, rovnice) by bylo vhodnější téma zpracovat v jiném programu.

Ve stávající podobě bez větších úprav formátu nedoporučujeme k použití.