pracovní list č. 6 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:350.97 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku početní operace v oboru celých čísel. Materiál má podobu pracovního listu zaměřeného na násobení celých čísel, zejména na odvození správného znaménka výsledku. První sada úloh má podobu tabulky, ve které do příslušného sloupce žáci doplňují výsledky součinu dvou celých čísel. Ve druhé sadě úloh mají žáci násobit mezi sebou pět až šest různých celých čísel. Výpočet je pracný a zdlouhavý, náchylný k chybě. Zadání není spojeno s praktickým využitím, žáky po prvním výpočtu přestane práce motivovat a bavit. Třetí sada úloh je zajímavější, žáci mezi sebou násobí tři jednoduchá čísla, výsledek píší do připraveného políčka. V této sadě se vícekrát opakuje stejná úloha (stejná čísla včetně znamének). Po formální stránce materiál obsahuje typografické chyby, zejména je nevhodně zapisováno znaménko krát (symbol tečka), mínus u záporných čísel je sázeno bez mezery, někdy jako spojovník, jindy jako pomlčka. Přehlednost materiálu je nevhodnou sazbou snížena.

Součástí materiálu je řešení všech úloh, které ovšem obsahuje chyby.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.