pracovní list č. 38 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:463.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen  k procvičení a ověření znalostí žáků z více tematických celků. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 11 uzavřených testových úloh s výběrem z nabídky odpovědí. Úlohy se zaměřují zejména na tematické celky zlomky, procenta, početní operace v oboru celých a desetinných čísel zadané formou slovní úlohy, dělitelnost přirozených čísel, Vennovy diagramy. Tyto tematické celky pokrývají látku zejména sedmého ročníku, materiál lze tedy použít např. jako doplňkovou formu závěrečného opakování.

Po formální stránce je materiál vhodně strukturován, zadání i nabídka odpovědí jsou přehledně a jasně členěny. Materiál obsahuje drobné, zejména typografické, chyby. Konkrétně cena v Kč se zapisuje buď značkami ,- nebo symbolem měny Kč (ne obojí). Jednotka (např. km) se vždy sází s mezerou, stejně tak symbol % musí být od čísla oddělen jednou mezerou. Naopak interpunkce ve větě se vždy sází za text bez mezery, za interpunkcí následuje mezera. Tyto typografické chyby nicméně nebrání správnému porozumění textu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.