pracovní list č. 30 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:487.22 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více různých tematických celků. Má podobu testu, který obsahuje celkem 18 různorodých uzavřených úloh s výběrem odpovědi z nabídky. Náročnost úloh je přiměřená požadavkům kladeným na běžného žáka. Tematicky materiál pokrývá zejména látku šestého a sedmého ročníku. Úlohy jsou zaměřeny zejména na celky početní operace v různých číselných oborech (celá čísla, desetinná čísla, racionální čísla), dále látku procenta, poměr, obvod obdélníku, aritmetický průměr, vnitřní úhly v trojúhelníku, obvod trojúhelníku, složitější operace se zlomky, úlohy řešitelné trojčlenkou. Úlohy jsou velmi různorodé, jejich výběr zřejmě odpovídal konkrétní potřebě dané třídy. Materiál lze využít k souhrnnému opakování na konci sedmého ročníku nebo jako opakování látky ZŠ v devátém ročníku, výběr úloh bez úprav ale zřejmě nebude vyhovovat široké učitelské veřejnosti. Materiál obsahuje drobné typografické chyby (např. sazba symbolu procenta bez mezery mezi hodnotou a symbolem, symbol pro operaci násobení je sázen jako tečka, jednotky jsou sázeny za hodnotu bez mezery), tyto chyby nebrání správnému porozumění materiálu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, v úloze 15 autor uvádí nesprávnou odpověď, která se liší od nabídky v zadání. Správná odpověď v úloze 15 je c) 191.