pracovní list č. 29 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:478.22 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen pro komplexní ověření znalostí žáků z učiva sedmého ročníku. Jedná se o test, obsahující celkem 18 uzavřených úloh s výběrem z několika odpovědí, úlohy tematicky pokrývají hlavní celky, vyučované v sedmém (či na některých školách částečně již v šestém) ročníku. Konkrétně se jedná o celky desetinná čísla, záporná čísla, zlomky, procenta, čtyřúhelníky, povrch a objem kvádru, společný násobek a dělitel, poměr, úměrnosti, převody jednotek, čtyřúhelníky.

Úlohy jsou pestré, početně přiměřeně náročné, jednoduše a srozumitelně zadané. Ve výsledcích úlohy 5 se nevyskytuje správná odpověď (22 000 cm2), před zadáním žákům doporučujeme tuto chybu opravit.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, v úloze 5 autorka jako správnou odpověď uvádí 220 000 cm2 (nesprávně), v úloze 13 je jako správná odpověď označeno číslo 5, správně má být 15. Materiál obsahuje drobné typografické chyby (zejména v sazbě znaménka mínus), které nebrání správnému porozumění materiálu.