Podobnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:678.36 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky podobnost. Obsahuje jednak početní zadání výpočtu koeficientu podobnosti jednoduchých obrazců na základě výpočtu poměru stran, zjištění podobnosti útvarů dle zadaných délek stran i aplikační slovní úlohy, které s podobností pracují (výška stromu na základě délky jeho stínu), dělení úsečky v daném poměru nebo na daný počet dílů. Materiál je vhodně formálně členěn a doplněn obrázky a nákresy, které jeho přehlednost a kvalitu úpravy ještě zvyšují.

Součástí  materiálu je kontrolní řešení. U příkladu 2 je u výpočtu koeficientu podobnosti trojúhelníků XYZ a PQR chybně uvedeno zmenšení (při daném pořadí trojúhelníků jde o zvětšení s koeficientem podobnosti 3).