Opakování učiva matematiky 1. stupně - desetinná čísla, převody jednotek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.17 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k souhrnnému opakování učiva po prvním čtvrtletí šestého ročníku. Materiál obsahuje celkem 7 úloh zaměřených na práci s desetinnými čísly, konkrétně úlohy ověřující znalost porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel, základní početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení mocninou deseti), převody jednotek délky, hmotnosti a času a aplikační slovní úlohu zaměřenou na sčítání a odčítání DČ.

Materiál obsahuje autorské řešení úloh, je zapotřebí si opravit výsledek úlohy č. 1 (správně 5,6 < 5,605 < 5,61) a doplnit výsledek úlohy 5, kde chybí výsledky posledního sloupce (správně 1,6842 a 0,37265).

V úloze č. 6 převody jednotek je při otvírání v některých verzích MS Word problém s formátováním řádku, kdy je část jednotky výsledku zalomena na nový řádek.

Materiál obsahuje bodové hodnocení jednotlivých úloh i celkové vyhodnocení úrovně znalostí žáka, lze jej tedy použít i jako tématický test či samostatně vyhodnotitelné opakování celku.