Opakování matematiky v 2. čtvrtletí 8. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:82.56 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků v pololetí osmého ročníku. Materiál tvoří test obsahující celkem 6 úloh zaměřených na tématické celky řešení lineárních rovnic, úlohy o směsích a Pythagorova věta. Úlohy jsou otevřené, spíše jednoduššího charakteru z hlediska obsahu, náročnější pouze z hlediska numerických výpočtů. pokud žákům není povoleno použití kalkulaček.Výběr úloh do testu vychází ze subjektivních potřeb vyučujícího, třídy a školy a zřejmě nebude vyhovovat široké učitelské veřejnosti (některé tématické celky se učí jindy).

Materiál obsahuje několik chyb či nepřesností, v úlohách 1a) - 1c) je v zadání uvedeno, že mají žáci určovat podmínky (zřejmě řešitelnosti úloh), zadání jsou přitom ve formě lineárních rovnic či rovnic obsahujících zlomky s konstantou ve jmenovateli, definičním oborem je vždy celý obor reálných čísel a podmínky určovat není třeba. V úloze 3 je v zadání uvedeno, že má žák vypočítat délku úsečky y, v ilustračním obrázku je neznámá označena x. 

Materiál obsahuje typografické chyby, které nebrání správnému porozumění.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Před použitím doporučujeme materiál upravit dle potřeb vyučujícího a odstranit chyby.