IV.2.1.2.29 Test-3_lineární funkce_lineární rovnice a nerovnice+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:457.73 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na ověření znalostí z učiva o lineárních funkcích a jejich grafech, o řešení lineárních rovnic a nerovnic.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh, přičemž je rozdělen do tří pomyslných částí.

V úlohách 1 – 5se zjišťuje znalost základních vlastností grafu lineární funkce (graf, průsečíky s osami, …).

V úlohách 6 - 8 se zjišťuje, zda student k načrtnutých grafům dokáže přiřadit odpovídající rovnici lineární funkce.

V úlohách 9 a 10 mají studenti vyřešit lineární rovnice.

V 10. úloze se ověřuje schopnost studentů vyřešit lineární nerovnici.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou přiměřeně obtížné a grafy jsou poměrně zdařile zpracovány.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí, přičemž odpověď 1 má být b) polopřímka.

Problémem je však v nezobrazování zlomků a grafů v úlohách 6 – 10(asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak asi nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Vzhledem ke struktuře, spojitosti s předchozími testy a možností, že někteří vyučující mají zakoupený komerční software, který daný soubor správně zobrazí (snad), domnívám se, že po odstranění výše uvedených nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).