IV.2.1.2.28 Test 2-graf funkce+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:532.99 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na ověření znalostí z učiva o rovnicích funkcí a jejich grafů.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh, přičemž je rozdělen do pěti pomyslných částí.

V úlohách 1 a 2 se zjišťuje teoretická znalost přiřazení názvu grafu či rovnice grafu dané funkci.

V úlohách 35 se zjišťuje, zda student k načrtnutých grafům dokáže přiřadit odpovídající rovnici.

V úlohách 6 – 9 – se zjišťuje, zda naopak student dokáže k zadaným rovnicím přiřadit načrtnuté grafy.

V závěrečných úlohách 10 a 11 má student do připravené sítě načrtnout grafy zadaných funkcí.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou přiměřeně obtížné a grafy jsou poměrně zdařile zpracovány.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí.

Nedostatkem by mohly být, že v nabízeném grafu funkce f4chybí osy souřadné (nachází se až v závěru materiálu) a podobně na závěr se vyskytuje ještě jeden graf, o kterém v materiálu není žádná zmínka.

Problémem je však v nezobrazování zlomků v úlohách 9 a 11 (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak asi nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Domnívám se, že po odstranění výše uvedených nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).