IV.2.1.2.27 Test 1-graf funkce (vlastnosti funkce)+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:520.19 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na: „Ověření znalostí o grafech a vlastnostech funkce“.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh, přičemž je rozdělen na tři části.

V úlohách 1 – 7 se zjišťuje, zda se student orientuje ve vlastnostech grafů. K jednotlivým vlastnostem má student přiřadit jeden z devíti nabízených grafů

V úlohách 8 – 10 se zjišťuje, zda student dokáže načrtnout graf dle zadaných vlastností.

Poslední, 11. úloha, se zaměřuje na určení, zda student pochopil graf inverzní funkce.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou přiměřeně obtížné a grafy jsou poměrně zdařile zpracovány.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí.

Jedinou výtkou by mohly být, že v nabízeném grafu C chybí osy souřadné (nachází se až v závěru materiálu) a podobně na závěr se vyskytuje ještě jeden graf, o kterém v materiálu není žádná zmínka.

Domnívám se, že po odstranění výše uvedených drobných nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).