IV.2.1.2.11 Soustavy lineárních rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:503.3 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

Nejdříve se autor zaměřil na řešení lineárních rovnic o dvou neznámých, včetně jednoho ukázkového příkladu, včetně grafického řešení.

Ve zbývajících asi čtyřech stránkách se shrnuto učivo týkající se řešení soustav rovnic o dvou a třech neznámých. Po vypsání a vysvětlení tří hlavních metod řešení soustav rovnic (grafická, dosazovací a sčítací) autor vyřešil dva příklady na řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých a následně i soustavy tří rovnic o třech neznámých. V obou případech byly příklady řešeny všemi třemi autorem zvolenými metodami.

Na závěr materiálu autor vybral 6 úloh na procvičení dané látky.

Je škoda, že v materiálu nejsou žádné slovní úlohy z běžného života, kde by bylo možné získané dovednosti z daného tématu využít.

Z odborného hlediska je text zpracován bez závažnějších nedostatků (kromě chybného řešení ve cvičení 1e a absence podmínek). Za nedostatek lze považovat problémy se zobrazováním zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru), které ve volně dostupném softwaru se nezobrazují. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

V textu se vyskytují občas překlepy a chyby typografického charakteru.

Materiál lze využít při výuce matematiky, avšak podobných výukových textů, nepočítaje klasické učebnice matematiky, je na internetu k dispozici poměrně velké množství (www.realisticky.cz, www.matematika.cz, https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/funkce/aj.), takže je otázkou, zda další podobný materiál je přínosem.