II. Mnohočleny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:195.84 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování tematického celku mnohočleny. Součástí materiálu je 8 úloh, zaměřených na početní operace s mnohočleny (sčítání a odčítání, násobení jednočlenů, násobení mnohočlenu jednočlenem a dvojčlenem), rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání a vzorců a na výpočet hodnoty mnohočlenu. Příklady jsou různé obtížnosti, součástí materiálu je také správné kontrolní řešení. Materiál obsahuje motivační pobídky i drobné nápovědy, které zvyšují atraktivitu materiálu pro žáky. Je možné jej použít v hodině i pro samostatné domácí opakování.