Finanční matematika - Poptávka a nabídka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.2 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál Poptávka a nabídka je vytvořen formou prezentace v PowerPointu a  zasazen do tematické sady Finanční matematika. V prezentaci je hlavní důraz kladen na vysvětlení pojmu poptávka a pojmu nabídka, přičemž jsou pro každý pojem uvedeny i příklady, kde se lze s danými pojmy setkat.

Vysvětlení je stručné, ale dostačující pro pochopení učiva nejen studenty SŠ, ale i žáky ZŠ.

Jako nedostatek bych viděl absenci propojení obou pojmů v běžné tržní ekonomice, tj. domnívám se, že by bylo vhodně oba příklady směřovat na jednu komoditu (např. chléb) a obě křivky následně zakreslit do jediného grafu a vysvětlit význam průsečíku obou grafů.

Před využitím prezentace také doporučuji odstranit některé chyby typografického charakteru (utečení jednotek na další řádek, záměna desetinné čárky a tečky aj.).

Jelikož pozitiva práce převládají nad nedostatky, domnívám se, že je možné materiál po drobných úpravách vhodně využití při výuce daného tématu.