Čtvrtletní písemná práce pro 9. ročník - Ma

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:154.62 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a ověření znalostí žáků po probrání celku výrazy s proměnnou. Materiál je koncipován jako čtvrtletní test znalostí žáků devátého ročníku, obsahuje 6 sad otevřených úloh zaměřených na sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů (dvojčlenů), dále na využití vzorců pro druhou mocninu dvojčlenu nebo rozdíl druhých mocnin, úpravu výrazů na součin a také na základy práce s lomenými výrazy (určování podmínek, za nichž má výraz smysl, krácení a rozšiřování výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů).

Úlohy jsou přiměřené náročnosti, vyžadují práci nejen s celočíselnými, ale i desetinnými koeficienty nebo koeficienty ve tvaru zlomku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.