Číslo a proměnná – Celá čísla – počítání s celými čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:256 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku celá čísla. Má podobu pracovního listu, obsahujícího několik sad úloh, většinou slovního charakteru, ve kterých žáci procvičují početní operace s jednoduchými celými čísly. Úlohy jsou aplikační, často zaměřené na praktické počty v životních situacích žákům blízkých. Úlohy jsou početně jednoduché, vyžadují ale mimo jiné dobrou schopnost porozumění a orientace v textu, spojují tedy matematickou a čtenářskou gramotnost. Materiál obsahuje drobné chyby, zejména typografického charakteru, které nebrání správnému porozumění (například sazba symbolu stupeň ° v tomto kontextu správně sázíme s mezerou mezi číslem a symbolem, např. 8 °C), chyby a nejednotnost se vyskytují také v sazbě operátoru mínus, který je někdy sázen jako pomlčka či rozdělovník. K zamyšlení je také zadání úlohy U7, kdy je v textu úlohy uveden návod k výpočtu průměrné teploty, není ale zdůrazněno, že nejde o obecný postup výpočtu, jen o jistou specifickou metodiku, používanou jen v této úloze. Někteří žáci by mohli z úlohy nabýt dojmu, že takto se správně počítá průměrná teplota. Úlohu doporučujeme před zadáním žáků přeformulovat.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v řešení sady úloh U2 jsou chyby (autor počítal správnou odpověď jen za 1 bod). Správné výsledky této sady jsou Miloš 12 bodů, Libor - 2 body.