32_27_7 Vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, Koule

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:382.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o kouli a jejích částech ...“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti koule.

První snímek je věnován popisu koule a vztahům pro určení povrchu koule a objemu koule. Další tři snímky jsou následně věnovány dvěma slovním úlohám doplněných o autorské řešení.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady, až na absence jednotek ve výpočtech, neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického. V řešení druhého příkladu se vyskytl překlep u výpočtu objemu, kde správně patří třetí mocnina čísla 0,5.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při opakování povrchu a objemu koule (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.