32_27_6 Vlastnosti geometrických těles, Kužel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:399.53 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o rotačních kuželech ...“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti rotačního kužele.

První snímek je věnován popisu kužele. Další snímky jsou následně věnovány povrchu kužele a objemu kužele.

Na závěr je zařazeny dvě slovní úlohy na výpočet povrchu pláště kužele a objemu kužele.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady, až na absence jednotek ve výpočtech, neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při opakování povrchu a objemu válce (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.