32_27_5 Vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, Válec.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:452.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o rotačních válcích ...“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti válce.

První snímek je věnován popisu válce. Další snímky jsou následně věnovány povrchu válce a objemu válce.

Na závěr je zařazeny dvě slovní úlohy na výpočet objemu válce a povrchu válce.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady, až na absence jednotek ve výpočtech, neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při opakování povrchu a objemu válce (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.