32_27_4 Vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, Jehlan.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:578.19 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o jehlanech, hlavně těch s pravidelnou podstavou“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti jehlanu.

První snímek je věnován popisu jehlanu. Další snímky jsou následně věnovány vlastnostem pravidelného čtyřbokého jehlanu, pravidelného šestibokého jehlanu a komolého jehlanu.

Na závěr je zařazena jedna slovní úloha na výpočet povrchu pláště střechy tvaru čtyřbokého jehlanu.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady až na nedostatky absencí jednotek ve výpočtech neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při opakování povrchu a objemu jehlanu (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.