32_27_3 Vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, Goniometrie

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:426.35 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ a předešlého ročníku SOU o pravoúhlém trojúhelníku“ a také slouží k zopakování učiva o goniometrických funkcích a Pythagorově větě. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti pravoúhlých trojúhelníků s přihlédnutím ke goniometrickým funkcím.

První snímek je věnován základním pojmům a označení pravoúhlého trojúhelníku. V dalších třech snímcích jsou popsány Pythagorova věta a goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Chybí jen funkce sekans a kosekans.

Další tři snímky autorka věnovala dvěma příkladům na využití goniometrických funkcí a Pythagorovy věty. Zadání je doplněno autorským řešením. Drobný překlep se nachází v první úloze, kde je šířka střechy stanovena na 7 cm, ale v řešení se již používá správná hodnota 7 m.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady až na nedostatky absencí jednotek ve výpočtech neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při opakování goniometrických funkcí na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.