32_27_20 Objemy a povrchy těles, soutěž řetěz

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:483.26 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičování učiva o výpočtech v tělesech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik (a 29-54-H/01 Cukrář) a tomu odpovídá obtížnost resp. jednoduchost.

Materiál je koncipován jako soutěž mezi dětmi, když soutěžní otázky jsou navázány na výpočty objemů a povrchů těles (jehlan, krychle, kužel, kvádr, válec), přičemž každé úloze je věnován samostatný snímek.

Všechny úlohy jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

V úlohách se vyskytují chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení), absence jednotek při výpočtech a překlepy.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

I přes výše uvedené nedostatky může být materiál využitelný při procvičování stereometrie nejen na SŠ, ale i na ZŠ.