32_27_2 Vlastnosti geometrických útvarů - prostor, Hranol.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:485.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř prohloubení učiva ze ZŠ o základních typech kolmých hranolů, jejich vlastnostech použitelných při výpočtech“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti hranolů.

První snímek je věnován popisu hranolů. Další šest snímků je věnováno typům podstav (trojúhelník, čtyřúhelníky, pravidelný šestiúhelník) a jejich planimetrickým vlastnostem.

Dalších pět snímků je již věnováno hranolům (krychle, kvádr) a jejich metrickým vlastnostem (povrch, objem).

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického ani typografického charakteru.

Materiál lze využít jen jako osnovu při opakování tematického celku Vlastnosti těles na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.