32_27_18 Využití poznatků v praxi, Domovní okapy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:468.93 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… uplatnění teoretických znalostí ze stereometrie v praktických výpočtech v praxi“. Materiál je přednostně určen pro žáky učební 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá obtížnost resp. spíše jednoduchost.

Materiál se skládá z jediné úlohy, ve které žáci využívají znalostí z oblasti stereometrie (povrch válce, objem kvádru) a z oblasti hustoty materiálu při určení hmotnosti plechu.

V úloze jsou zadány potřebné rozměry střešních žlabů i svodů včetně hustoty plechu. Počet žlabů a svodů lze vydedukovat z obrázku. Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedeného oboru a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Občas se vyskytují chyby charakteru typografického a absence jednotek v řešení úlohy. Z didaktického hlediska by bylo dobré zobrazit zadání na jediném snímku. Také by bylo dobré sjednotit počty platných cifer při zaokrouhlování.

Materiál lze (po opravě překlepů a chyb) využít při procvičování výpočtů z oblasti stereometrie a také objemu a hmotnosti na SŠ (příp. i na ZŠ) téměř „tak jak je“.