32_27_1 Vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, Základní pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:339.19 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování učiva ZŠ o prostorových útvarech“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti prostorových (třírozměrných) útvarů.

První snímek je věnován rozdělení těles podle podle hran či rotace. Druhý snímek autorka věnovala důležitým pojmům (vrcholy, hrany, stěny, …). Na třetím snímku jsou vysvětleny pojmy plášť a síť.

Na posledním snímku jsou tři úlohy na konstrukci sítí kvádru, válce a jehlanu.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického ani typografického charakteru.

Materiál lze využít jen jako osnovu při opakování tematického celku Vlastnosti těles na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.