32_26_9 Využití poznatků z planimetrie ve výpočtech u strojních mechaniků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:382.18 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičení využití získaných poznatků k řešení praktické úlohy“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na první snímku je zadání úlohy, která propojuje teoretické znalosti z matematiky s praktickým využitím při tvorbě výrobku a následného vyčíslení nákladu na jeho výrobu. Úloha se týká výpočtu množství materiálu na výrobu svícnu a výpočtu ceny materiálu a základní tržby.

Úloha je doplněna poměrně podrobným autorským řešením.

Úloha neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení aj.) a absence jednotek při výpočtech.

Částečným nedostatkem je, že v zadání úlohy nejsou uvedeny ekonomické parametry zamýšleného použitého materiálu.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování učiva o obvodu a obsahu kruhu na SŠ.