32_26_6 Vlastnosti geometrických útvarů v rovině, Čtyřúhelníky III

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:277.24 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o konstrukcích rovnoběžníků a lichoběžníků s řešenými příklady“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje konstrukcím vybraných čtyřúhelníků. Jedna úloha je věnovaní kosodélníku, jedna úloha je věnovaná kosočtverci a dvě úlohy jsou věnované lichoběžníku.

Pozitivem je zařazení vysvětlení řešení. Úlohám však chybí běžné části: náčrt, rozbor, popis konstrukce aj.

Za nedostatky lze považovat absenci náčrtu, popisu konstrukce aj., překlepy a nedostatečné matematické formulace.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.