32_26_3 Vlastnosti geometrických útvarů, Trojúhelníky III

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:240.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o výpočtech v trojúhelnících“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem jsou zmíněny vlastnosti, kterých lze využívat při výpočtech v trojúhelnících. Je potřeba mít přehled o obvodu a obsahu trojúhelníku a o vlastnostech jednotlivých typů trojúhelníků (pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný). Na snímku 5 je zmínka o Pythagorově větě specifikované pro pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem při vrcholu C. Na SŠ by již mohla být uvedena Pythagorova věta obecnějšího znění. Další dva snímky jsou věnovány vlastnostem rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníku. Materiál je zakončen dvěma příkladům na využití Pythagorovy věty. V řešení první úlohy je zadaná chybně délka základny, tudíž i výsledek není správný. Při výpočtech autorka nedodržovala správnost zápisu jednotek.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo jednodušších oborů SŠ, než pro žáky SOŠ či dokonce žáky gymnázia.

Některé části obsahují chyby odborného matematického charakteru, ale po úpravě či upozornění na ně, je materiál možné využít.