32_26_15 Obsah a obvod rovinných útvarů, AZ kvíz.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:194.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičování vzorců na jednoduchých výpočtech v rovinných útvarech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Materiál byl inspirován televizní soutěží AZ-kvíz, která byla vysílaná Českou televizí od roku 1997. Cílem soutěže je propojit tři stran trojúhelníku díky správně zodpovězeným otázkám.

V materiálu autorka připravila 10 úloh z oblasti planimetrie: obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku. Všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením.

V materiálu se spolu se zadáním zobrazuje i autorské řešení, takže materiál lze použít jen jako inspiraci.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Řešení příkladu neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby typografického charakteru (absence mezer, záměna symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít např. při opakování tematického celku Obsah obrazců na SŠ (příp. i na ZŠ).