09_DUM_Vlastnosti_posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:488.88 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen jako metodická podpora při výkladu učiva vlastnosti posloupností. První část odkazuje na dříve ve výuce probírané vlastnosti funkcí a fakt, že tyto vlastnosti platí také pro posloupnosti. Ve druhé části jsou rozebrány definice jednotlivých vlastností funkcí (s ohledem na jejich monotónnost) a na řešených příkladech demonstrováno, jak lze tyto vlastnosti využít při pátrání po vlastnostech posloupností.

Po obsahové stránce není dobře vysvětleno, čím se liší neklesající posloupnost od rostoucí a nerostoucí posloupnost od klesající. Vzorově řešené úlohy tento rozdíl vhodně neilustrují. Také není studentům zdůrazněno, že vlastnost monotónnosti není prokázána už tím, že platí pro dvě (byť náhodně zvolené) hodnoty.

Materiál je nutné otvírat v aplikaci MS PowerPoint, v jakékoliv jiné aplikaci dojde k naprostému znehodnocení materiálu. Po otevření v některých aplikacích pro prezentace zůstávají pod texty ikony z vložených vzorců, což brání čitelnosti a srozumitelnosti. Texty na některých stránkách prezentace zcela chybí (nejsou zobrazeny v použité aplikaci pro práci s prezentacemi).

Prezentaci nedoporučujeme využívat ve výuce.