08_DUM_Posloupnosti_základní_pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:467.43 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen jako metodická podpora při výkladu učiva funkce. První část se zaměřuje na vysvětlení, co je funkce a jak může být funkce zadána (vzorcem pro n-tý člen, rekurentně), následují řešené úlohy zaměřující se na zjištění několika prvních hodnot posloupnosti z daného vzorce. Ve druhé části je zmíněno, jak lze sestrojit graf funkce (na množině přirozených čísel), opět řešeno na vzorových úlohách.

Po formální stránce jde bohužel o nevyhovující materiál - po otevření v některých aplikacích pro prezentace zůstávají pod texty ikony z vložených vzorců, což brání čitelnosti a srozumitelnosti. Text na listu 6 (zadání) nedává smysl.

Nedoporučujeme k využití.