01_Svět_Pythagora_iracionalni_cisla_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.39 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen pro vyučující, kteří rádi učí matematiku objevitelským a zážitkovým způsobem a vhodně propojuje obsahovou stránku matematiky s její historií a vývojem. Je určen zejména pro žáky 7. a 8. ročníku a jejich učitele, obsahově se zaměřuje zejména na téma čísel, včetně zavedení iracionálních čísel, dále okrajově na téma Pythagorovy věty, Thaletovy věty a délky úhlopříčky čtverce.

Materiál je jak metodikou pro vyučující a inspirací, jak lze zážitkovým způsobem matematiku vyučovat, tak také sadou konkrétních úloh, které žáci při objevování mohou plnit. Úkoly jsou velmi pestré a různorodé, důraz je vždy kladen na skupinovou práci, rozdělení úloh ve skupině a jejich dodržování a také na prezentaci výsledků skupiny. Úlohy jsou početní, manipulativní i pamětné, u plnění všech úkolů se předpokládá velká míra kreativity a u všech úloh je velký prostor pro individuální uchopení a provedení.

Materiál je velmi specifický a vyžaduje poměrně velkou časovou dotaci, jeho zařazení do výuky je tedy zapotřebí dobře naplánovat. Může se stát cennou inspirací pro všechny vyučující, kteří rádi propojují výuku faktů s bádáním, zážitkem a manipulací a povzbuzením tento způsob výuky zařazovat do hodin ve větší míře.