01_Pythagorejske trojice_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:710.09 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál Pythagorejské trojice je určen zejména čtenářům s hlubším zájmem o matematiku. Obsahuje rozšiřující učivo vycházející z tématu Pythagorova věta, Pythagorovu větu zasahuje do historického kontextu, vysvětluje, jak s Pythagorovou větou souvisí tzv. pythagorejské trojice a jak je lze hledat a čtenářům přibližuje také zobecnění pythagorejských trojic v podobě Velké Fermatovy věty. Materiál obsahuje celou řadu historických i matematických zajímavostí, které lze využít pro podporu mezipředmětových vztahů mezi matematikou a historií.

Druhá část materiálu je tvořena pracovním listem pro žáky, ve kterém si mohou sami ověřit, jak pythagorejské trojice fungují, jaké vztahy mezi čísly, tvořícími pythagorejské trojice, platí a jak lze pythagorejské trojice hledat. Pracovní list tvoří 6 gradovaných úloh se zvyšující se obtížností pojatých objevitelsky a badatelsky. Druhou část pracovního listu pak tvoří křížovka, obsahující pojmy z probírané tematiky, její řešení přináší žákům další historické poznatky a souvislosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh v pracovním listu.

Materiál lze využít v matematických kroužcích, třídách s rozšířenou výukou matematiky nebo jako rozšiřující učivo pro žáky nadané a zvídavé.