01_Diagramy a grafy_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:495.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičování práce s daty, konkrétně s grafy a diagramy elektronickou hravou formou. Materiál tvoří úvodní stránka s popisem aktivity a odkaz na on-line webovou aplikaci, ve které žáci řeší jednotlivé úlohy. Úlohy jsou různorodé, zaměřují se jednak na teorii - typy grafů formou spojovačky, ale zejména na orientaci v grafickém záznamu a na praktické využití grafů a diagramů - čtení hodnot z grafu, dopočítávání chybějících hodnot v grafu, výpočty založené na grafickém záznamu. Úlohy pracují s reálnými situacemi, žáci si je dokáží dobře představit, užité diagramy úlohy vhodně vizualizují a tím uživatelům ukazují výhody takovéhoto zobrazení zpracovávaných dat. Obsahově jsou úlohy spíše jednodušší, pracují s celými čísly, často s "pěknými" jednoduchými hodnotami, výsečové diagramy pracují se zlomky, nikoliv s procenty, materiál tedy lze použít již v šesté třídě. Výhodou materiálu je automatická kontrola řešení, žáci tedy mohou materiál využít i k samostatnému (například domácímu) procvičování s okamžitou kontrolou správnosti svého řešení.