01_Algebraické výrazy_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:146.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění tematického celku algebraické výrazy. Má podobu pracovního listu, obsahujícího více různorodých úloh, zaměřených na zápis algebraických výrazů a jejich úpravy, včetně výpočtu hodnoty AV. V první sadě úloh žáci vyjadřují obsahy a obvody pravoúhlých čtyřúhelníků, v nichž jsou délky stran zadány výrazem s proměnnou. Žáci tedy při výpočtech obvodů a obsahů používají početní operace s algebraickými výrazy. V dalších úlohách pak žáci počítají hodnoty získaných výrazů pro obvod a obsah rovinného útvaru, dále ověřují, zda je zadaný čtverec s hodnotami obsahujícími proměnnou magický či nikoliv a v poslední úloze doplňují výrazy do čtverce tak, aby se jednalo o magický čtverec. Po obsahové stránce jde o materiál náročnější, míra abstrakce, kterou při řešení materiálu musí žáci uplatnit je poměrně vysoká, materiál je tedy vhodný pro pokročilé žáky či jako materiál rozšiřující.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy vhodně využít i pro diferenciaci výuky s možností samostatné kontroly získaných výsledků.