0_Pyramidy_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.46 MB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako nadstandardní materiál pro žáky v matematickém kroužku. Má podobu pracovního listu zaměřujícího se na téma pyramidy. Obsahuje celkem tři velmi pěkné a různorodé úlohy, které s tématikou pyramid souvisí a žáky také obohacují o fakta z historie pyramid. Úlohy tříbí zejména logické uvažování žáků a jejich schopnost analyzovat předložené údaje a odvodit z nich řešení nestandardních aplikačních úloh. První úloha je zaměřená na práci s ciframi dle zadaných podmínek a na početní operace s desetinnými čísly. Ve druhé úloze žáci dle zadaných vztahů mezi čísly vyvozují předpis pro výpočet a tento předpis poté aplikují na další daná čísla. Třetí úloha je nejnáročnější, vyžaduje schopnost na základě analýzy výchozích údajů zobecňovat postup řešení a aplikovat jej na náročnější vstupní podmínky. Poslední úloha je vhodně gradovaná, takže žáci mohou zákonitosti objevovat a aplikovat postupně.

Materiál lze použít nejen pro práci v kroužku, ale také jako materiál pro diferenciaci práce (úlohy pro nadané, bystré žáky), případně pro obohacení a zpestření hodin. Materiál se svým charakterem velmi hodí jako ukázka badatelského přístupu ve výuce matematiky.

Součástí materiálu je autorské řešení úloh, zejména ve třetí úloze se žákovské postupy řešení mohou od autorského lišit.