0_1. krize matematiky_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.1 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určený především pro podporu vyučujících, kteří pracují se studenty s výrazným zájmem o matematiku. Může se jednat o výběrové skupiny nebo např. matematické kroužky.

Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí dle časového období: Předantická matematika a Antické Řecko.

V části Předantická matematika autor shrnul některé znalosti a aktivity spojené s matematikou, které je možné datovat do starověku či dokonce do pravěku. Jedná se např. o šedesátkovou soustavu, Pythagorovu větu apod.

Ve druhé části, Antické Řecko, se autor krátce věnuje učení Pythagorových stoupencům, tj. různým specifickým druhům čísel (trojúhelníková, dokonalá). Zajímavá je část o pentagramu a jeho spojitosti se zlatým řezem (poměre). Jen závěrečný bod by asi mohl být více specifikován, aby nevznikl mylný dojem, že např. poměr délky úsečky znázorněné fialově a délky úsečky znázorněné např. červeně je také v poměru zlatého řezu. Znalý vyučující si však určitě s vyjádřením poradí.

Nejrozsáhlejší část je věnovaná Pythagorově větě a jejím důkazům.

V závěru práce se autor věnoval 1. krizi matematiky, tj. zjištění, že odmocnina ze dvou není racionální číslo, což autor potvrdil a velmi podrobným, a studentům snadno pochopitelným, důkazem.

Domnívám se, že materiál je dobře zpracován a je vhodný pro použití při výuce či mimoškolní činnosti zaměřené na matematiku.