Kurz Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem

Kurz představí základní principy a poznatky v oblasti vzdělávání a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ); zaměří se na praktické otázky a aktuální problémy této oblasti i návrhy jejich možných řešení. Důraz bude kladen zejména na předání informací, které je možné využít v praktické výuce, ať už v prezenční či online formě. Účastníkům budou představeny metody výuky, učební materiály i alternativní metody práce s heterogenním či homogenním kolektivem. Stranou nezůstanou ani otázky adaptace a inkluze s reflexí potenciálně možných překážek při začleňování nově příchozích žáků s OMJ do školního prostřední z pohledu vedení školy, pedagogického sboru, třídního kolektivu, zákonných zástupců nebo žáka samotného. Důraz bude kladen také na aktuální znění zákona ve vzdělávání dětí a žáků s OMJ, potažmo cizinců. Účastníkům budou představeny základy elementární komunikace se žákem s OMJ, zákonnými zástupci (nejčastěji rovněž cizinci), ale také se seznámí s rozvojem interkulturní senzitivity, která je základním předpokladem úspěšné komunikace s jedinci z jiných kultur. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni charakterizovat jevy typické pro žáky s OMJ, ovládat nejnovější metody, využívat znalosti nabyté v obou na sebe navazujících vzdělávacích kurzech ve vlastních vyučovacích hodinách a začlenit žáka s OMJ do školního i mimoškolního prostředí. Kurz proběhne prezenční formou. Jedná se o blok workshopů s různými vyučujícími.

Požadované předpoklady uchazeče: Kurz je určen pro absolventy bakalářských a magisterských vysokoškolských studijních programů vedoucích k získání kvalifikace pro regulovaná povolání pedagogického pracovníka. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu.

Profil absolventa: Absolvent kurzu uplatní získané vědomosti a znalosti na všech stupních ZŠ, SŠ, ale i MŠ, ve vzdělávacích a integračních centrech.

  • Garant kurzu: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.
  • Lektor kurzu: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.; Mgr. et Mgr. Tereza Švandová; Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
  • Délka kurzu: celkem 8 hodin
  • Termín a místo konání kurzu: 23. 11. 2023 od 8.30 do 17.30 v prostorách PdF MU (bude upřesněno) 1. blok 8.30 - 10.30 2. blok 10.30 - 12.30 3. blok 13.30 - 15.30 4. blok 15.30 - 17.30
  • Obsahový plán kurzu: 1. Co je čeština jako druhý jazyk ve výuce dětí? Budování bezpečného prostředí ve střetu jazyků, kultur a individualit. 2. Co dělat, když do školy přijde dítě s OMJ? První kroky v práci s dítětem: podpůrná opatření, organizace, které mi mohou pomoci. 3. Výukové materiály pro děti s OMJ. 4. Verbální a neverbální komunikace s cizincem; instruování. 5. Alternativní metody ve výuce. 6. Práce v heterogenní třídě (děti s OMJ ve třídě s českými dětmi). Adaptace materiálů.
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu a vyplnění evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
  • Cena kurzu: Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.
  • Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2023 – vyplněnou přihlášku vč. podpisu spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
  • Počet uchazečů: min. 5, max. 15
  • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-265/2022-8-111).
Důležité informace
Datum od23. listopadu 2023
Datum do23. listopadu 2023
Registrace do15. listopadu 2023
Kapacita15
Počet hodin8
Adresav prostorách PdF MU (bude upřesněno)
Registracehttps://www.ped.muni.cz/do/ped/CCV/63268532/podzim_2023/uvod_do_vyuky_zaku_s_odlisnym_materskym_jazykem_23_11_2023/Prihlaska_Uvod_do_vyuky_zaku_s_odlisnym_materskym_jazykem_23.11.2023.pdf
Harmonogram
23. listopadu 20238:30 - 17:30 (8)
Nejbližší akce

1. 2. 2024 30. 6. 2024

STEAM klub Architektura

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Téma: Architektura ve veřejném prostoru Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček Společně projdeme celým procesem podrobné analýzy vybraného místa a navrhováním jeho...