ࡱ> bbjbj4x"3**8T:TzRtQQQQQQQ$SVQiQR.QQNGLPxNEI0mQ>R<zRJ|W|W`LL|WMM QQzR|W*6 `:Smlouva o vpoj ce Poj itel: & & & & & (nzev pYspvkov organizace dle zYizovac listiny) Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & - Yeditelem/Yeditelkou akoly I : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & ZYizovatel: Jihomoravsk kraj se sdlem vBrn, }erotnovo nm. 449/3, 601 82 Brno (dle jen poj itel) a Vypoj itel: & & & & & (nzev prv. os. / jmno a pYjmen fyz. os.) Zapsn vobchodnm rejstYku: & & & & & Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & (oprvnn jednat / pln moc) I : & & & & & DI : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & (dle jen vypoj itel) (poj itel a vypoj itel jsou dle t~ spole n ozna ovni jako smluvn strany nebo jednotliv jako smluvn strana ) uzavYeli dle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, n~e uvedenho dne, msce a roku tuto SMLOUVU O VPnJ CE NEBYTOVCH PROSTOR Vlastnictv pYedmtu vpoj ky Jihomoravsk kraj je vlu nm vlastnkem n~e uvedenho majetku, a to pozemku p. . & vk.& & & & .., obci & & .., na adrese & & & & & & , jeho~ sou st je budova .p.& ; tento majetek je na zklad ZYizovac listiny ze dne 30. 4. 2015, . j. 20/& pYedn k hospodaYen poj iteli. (v~dy je tYeba ovYit, zda je JMK opravdu vlastnkem jak pozemku, tak pYpadn budovy, na nm stojc, pokud by tomu tak nebylo, je tYeba zvolit odlianou formulaci) Poj itel je oprvnn na zklad l. VI. odst. 6 ZYizovac listiny ze dne 30. 4. 2015 .j. 20/& nemovit majetek vae uveden nebo jeho st, a dle specifikovan v l. II. tto smlouvy, poskytnout do vpoj ky na dobu do jednoho roku, v etn. PYedmt vpoj ky Poj itel touto smlouvou pYenechv kbezplatnmu u~vn a vypoj itel touto smlouvou kbezplatnmu u~vn pYijm: nebytov prostory, skldajc se z & & & & & , o vmYe& & & & & m2, nachzejc se vpYzem /1. patYe atd. budovy, specifikovan v l. I tto smlouvy (dle jen pYedmt vpoj ky ). (pro vta pYesnost je mo~n a vnkterch pYpadech i vhodn pYipojit jako pYlohu smlouvy plnek) Vypoj itel pYejm podpisem tto smlouvy nebytov prostory uveden vtomto lnku od poj itele do bezplatnho u~vn a podpisem tto smlouvy dle stvrzuje, ~e pYedmt vpoj ky je vYdnm stavu schopnm u~vn k elu dohodnutmu vtto smlouv. el vpoj ky ( el vpoj ky nemus bt ve smlouv o vpoj ce vyjdYen. PYesto je vaak vhodn jej uvdt) Nebytov prostory dle l. II jsou dny do vpoj ky za elem & & & & & Vypoj itel se zavazuje, ~e bude pYedmt vpoj ky u~vat jen kvae ujednanmu elu. Doba trvn vpoj ky Vpoj ka se uzavr na dobu ur itou od & & & & & do & & & & & . hrada za poskytovan slu~by Vypoj itel se zavazuje platit poj iteli hradu ve vai & ,- K za slu~by mu poskytovan vsouvislosti su~vnm pYedmtu vpoj ky, a to za: dodvku elektrick energie, dodvku vody, odvod odpadn vody, dodvky tepla, odvoz komunlnho odpadu, osvtlen, klid apod., podle okolnost. hrada za poskytovan slu~by je splatn& & & & & hradu za poskytovan slu~by vypoj itel uhrad na et poj itele u & & & & & (njak banka) . tu& & & & & hrada za poskytovan slu~by je pova~ovna za zaplacenou dnem pYipsn na et. Smluvn strany se dohodly, ~e poj itel je oprvnn jednostrann zvait hradu za poskytovan slu~by, dojde-li ke zmn cen u dodavatelo, je vaak povinen tuto zmnu psemn vypoj iteli oznmit. Vypoj itel se zavazuje hradit nov stanovenou vai hrad za poskytovan slu~by od msce nsledujcho pot, co mu bylo doru eno psemn sdlen poj itele. Pro pYpad prodlen vhrad hrad za poskytovan slu~by si smluvn strany sjednvaj smluvn pokutu ve vai 0,1% za ka~d den prodlen. Prodlen vhrad hrad za poskytovan slu~by dela ne~ tYi (dlka dle okolnost) msce se dle pova~uje za podstatn poruaen podmnek tto smlouvy vypoj itelem a poj itel je vtakovm pYpad oprvnn vypovdt smlouvu o vpoj ce bez vpovdn doby. Prva a povinnosti smluvnch stran (V tto oblasti bude nutn v~dy promyslet vhodn prva a povinnosti na mru ka~d jednotliv smlouv) Poj itel je povinen zajistit po celou dobu vpoj ky plnn spojen su~vnm pYedmtu vpoj ky uveden v l. V. odst. 1 tto smlouvy. Vypoj itel je povinen u~vat pYedmt vpoj ky vrozsahu a k elu stanovenmu touto smlouvou a vsouladu sobecn platnmi prvnmi pYedpisy. Vypoj itel nen oprvnn pYenechat pYedmt vpoj ky do u~vn jinmu subjektu. Vypoj itel je povinen udr~ovat pYedmt vpoj ky vtakovm stavu, kter odpovd b~nmu opotYeben. Za tm elem je povinen na vlastn nklady provdt dr~bov a drobn opravn prce. Pokud se vyskytnou $&(8<FHV * 0 @ f p r , < H \ n   , . R T   , 2 F . 幬幬ᡚ隖h hl8hhx hchchchc6B*phhchj@6B*phhW86B*phhchW86B*phhW8hj@hchL^ho%ho%ho%CJ hL^CJ ;&(, B r @ B F H .  $a$gdk=$a$gdk=gdj@$a$gdo%. 4 J N n BRV $,DRTvx *,.>XZlnpÿʸ폋h4hwhXM[hKk6B*phhKkh$hL^hb{hPhS hxhxhf hyu!hyu!hyu!h')h h5+5 hx5hxhx5 hL^5hxh hAhh'6TV.0 $ & Fa$gdA $ & Fa$gdd$a$gd@G$a$gdw $h^ha$gd4 $ & Fa$gdPgdx$a$gdk= $ & Fa$gd5+ Pfhrxz|~00@DXxz(*,LNbtžಫţş h6h{8h{86hL^hL^H*h{8hL^hL^5 h/h?Rh(4hWsh?R hwh?R hL^5h?Rh?R5 hB5 h5+5hwhL^hh%hqXhPhShfhx6tv~(8Nt ",.0Dü||okgcc_[h2*hBvh$h4h6mh{8h))6B*phhL^6B*phh{8h{86B*phh+6B*ph h))5 hL^5h))h))5 h5+5h))hd hdhdh?7hR'^6B*phhR'^hR'^6B*phhR'^hL^h6B*phh{8h6B*phh{8# BXbjvxz|###*$%%%ޮޅxkkchwh5hjhd6B*phhdhd6B*ph hdhdhghd6hrZhd6B*phh, hd6B*phOhdhd6B*phOhmh))5B*ph h))h))h4 h*h2*h2*hd hL^5hwh))5 h5+5h))h$hBv$0 xz|NPr"t"$d^a$gddgdd$hd^ha$gdd$ & F da$gdd$a$gdk=$a$gd@G $ & Fa$gd5+gdx $ & Fa$gdPt"%%%%%&''j)l)bBdBDDD$ & Fe^e`a$gdB-gdB-$ & Fe^e`a$gd/$e^e`a$gd+$ & Fe^e`a$gd+$a$gd$$a$gdk= $ & Fa$gd5+$a$gdd $ & F a$gdd%%%%&&&&&&'J''''())+@BBrDDXFlF~FFFFFFFGGGGGGGG&HJ*J.J0JJJ KJKKKK¾¾ºͺͰɶɶɶɰєhPhB-6B*ph hChB-h$)hk=hNUhIMhB-h/ hhgh(hhB-6B*phh\h6B*phh|6B*phhwh5+5 h54poruchy pYesahujc mo~nosti b~n dr~by a oprav, je vypoj itel povinen tyto poruchy bez zbyte nho odkladu prokazatelnm zposobem oznmit poj iteli. Poj itel pak provede npravu zjiatnch nedostatko na vlastn nklady. Jinak vypoj itel odpovd za akodu, kter by nesplnnm povinnosti opravy vznikla. Nedostatky ve stavu pYedmtu vpoj ky zposoben innost i pasivitou vypoj itele mus odstranit vypoj itel na sv nklady nebo je tyto povinen zaplatit poj iteli, pokud je tento d na sv nklady odstranit. Vypoj itel nem prvo bhem vpoj ky o sv voli mnit pYedmt vpoj ky. Poj itel neodpovd za akody vznikl vprobhu vpoj ky, pokud tyto byly zposobeny vsouvislosti s innost vypoj itele. Takto vznikl akody na majetku a zdrav je vypoj itel povinen uhradit vlastnmi prostYedky. Vypoj itel odpovd poj iteli za veakerou akodu, kter vznikne vsouvislosti su~vnm pYedmtu vpoj ky, a to i vdosledku jednn tYetch osob, kterm umo~nil do vypoj ench prostor pYstup. Vypoj itel vpYedmtnch nebytovch prostorch odpovd za dodr~ovn platnch prvnch pYedpiso voblasti po~rn ochrany, bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci, hygienickch pYedpiso a norem souvisejcch. Vypoj itel je povinen umo~nit zstupcom poj itele vpYpad potYeby vstup do pYedmtu vpoj ky. Smluvn strany se dohodly, ~e provdn potYebnch reviz, tkajcch se pYedmtu vpoj ky, bude zajiaeovat: (lze podle upravit dle okolnost, dle povahy pYedmtu vpoj ky, apod.) a) vypoj itel stm, ~e o potYeb proveden bude pYedem informovat poj itele. Vynalo~en a Ydn dolo~en doklady budou pYefakturovny poj iteli. b) poj itel na sv nklady. V pYpad poruaen smluvn povinnosti vypoj itelem sjednvaj smluvn strany smluvn pokutu ve vai & ,- K , kterou je vypoj itel povinen uhradit do 10 dno od doru en psemn vzvy poj itele na adresu poj itele uvedenou v tto smlouv. Vpochybnostech se m za to, ~e vzva byla doru ena tYet den po odesln. Vypoj itel podpisem tto smlouvy potvrzuje, ~e pYi podpisu smlouvy obdr~el od poj itele & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ( kl e atd. ). Skon en vpoj ky Vpoj ka skon : a) uplynutm sjednan doby vpoj ky b) pYed uplynutm doby vpoj ky na zklad dohody smluvnch stran c) jednostrannou psemnou vpovd ze strany poj itele, pokud u~ije vypoj itel pYedmt vpoj ky vrozporu se smlouvou nebo poj itel nevyhnuteln potYebuje pYedmt vpoj ky dYve zdovodu, kter nemohl pYi uzavYen smlouvy pYedvdat. Pro vpov dle odst. 1 psm. c) plat, ~e vpov mus bt druh stran doru ena. Vpovdn doba je jednoms n a po ne b~et ode dne nsledujcho po doru en vpovdi. Porua-li smluvn strana zvlae zva~nm zposobem sv povinnosti, a tm posob zna nou jmu druh stran, m dot en strana prvo vypovdt smlouvu o vpoj ce bez vpovdn doby. Posledn den trvn vpoj ky je vypoj itel povinen pYedat pYedmt vpoj ky v takovm stavu, v jakm byly v dob, kdy je pYevzal, s pYihldnutm k obvyklmu opotYeben pYi Ydnm u~vn. Zvre n ustanoven Prva a povinnosti smluvnch stran vtto smlouv vslovn neupraven se Yd pYsluanmi ustanovenmi zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk a obecn zvaznmi pYedpisy. Smluvn strany prohlaauj, ~e si tuto smlouvu pYed jejm podpisem pYe etly, ~e byla uzavYena po vzjemnm projednn podle jejich prav a svobodn vole, ur it, v~n, nikoliv vtsni a za npadn nevhodnch podmnek. Veaker zmny a doplHky tto smlouvy jsou platn pouze formou psemnch a o slovanch dodatko. Tato smlouva se vyhotovuje ve tYech stejnopisech, pYi em~ poj itel obdr~ dva a vypoj itel jeden stejnopis. Rada Jihomoravskho kraje vyslovila dne & & & & & usnesenm . & & & & & souhlas suzavYenm tto smlouvy. (uplatn se pYi opakovanch vpoj kch a pYi vpoj kch na dobu ur itou delach ne~ 1 rok) Platnost tto smlouvy nastv okam~ikem jejho podpisu obma smluvnmi stranami. PYlohy: (jsou-li sou st smlouvy njak pYlohy, napYklad plnek, kalkulace hrad, apod.) V & & & & & dne & & & & & V & & & & & dne& & & & & (Kolonky pro vyplnn msta a dne podpisu nedoporu ujeme pYed-vyplHovat, ale radji je ponechat przdn a vyplnit a~ pYi podpisu) ..........................................................................................Za poj itele: nzev akoly podle zYizovac listiny jmno, Yeditel/YeditelkaZa vypoj itele: nzev nebo jmno vypoj itele jmno, funkce   PAGE \* MERGEFORMAT1 DDBFDFGGlInI.J0JKLLLdO$e_^e`_a$gdB-$^`a$gdB-$e^e`a$gd+$ & Fe^e`a$gd(gd($ & Fe^e`a$gd+$a$gdB-$ & Fe^e`a$gdB-gdB-KKKKL0LLLLLLLLLLBMZMMMMM`NrNNbO`PbPdPvPPPPVVWWWWhXjXlXXXXXŽ~zvvhah$)hk=hNh$)hN5 hj5hIMhjh$)h5+5 hL^5 h=5 h5+5 hR'^h(h/h|h( hR'^hyhB-hN6B*phOhB-6B*phOhFhB-6B*phOhFhB-56B*phO,dOfO`PbPdPPPPzQLSNSTTVVWWW$a$gd@G$e^e`a$gdj $L^La$gdj$ & Fe^e`a$gdj$a$gd= $ & Fa$gd5+$ & Fe^e`a$gd( $e^ea$gd(WWWYYZZ[[f\h\]]^^^F_H_J_$a$gdk= $e^ea$gd|$a$gd|gd| e^e`gd4$e^e`a$gd4$ & Fe^e`a$gd4$a$gdk=$a$gd@GXXYYY:Zߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ "x .025. t%KXz_bb367;0t"DdOWJ_|abb24589:(*5!8@0( B S ?[^y|-6 _ h . 7 hpNV"NWbkmv5">""""""""""""DFy} e g """"""""""""77 =Kkeepprr9:??@@JJFF6 @ G Q 5">""""""""""""77 =Kkeepprr9:??@@JJFF6 @ G Q 5">""""""""""""YOzB'i[ {r>vsΣK)>%[^8\t%K9L(= ~B N n`C4CPuCBh&E, IrBRn7 Wp Ly]:7G+bR HT@nnCurVH{^zh^h`6B*o(ph. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`hH)h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH. hh^h`hH)^`6B*o(ph) p^p`hH. @ L^@ `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. P^P`hH. L^ `LhH. hh^h`hH)h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h 8^8`hH.h ^`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^^^`6B*o(ph) .^.`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`hH) ^`hH. L^`LhH. ^ `hH. R^R`hH. "L^"`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h 7^7`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.K)4CBRT@nuC{rLy]G+bYO7 W[^8 It%K9s ~BH{ n`CCu L(='i[ &E PiHi"fa SdeWTed=Ue" "MeGriXccePiHiPiHir> ơtryr7^:<# Q,L,@]89X;VrIjK'wD!x5+axq}y q C WI ! ` - (d , L1 3*; & cLd*44 |u|Jy x`,v2Byu!+D"$o% '$)2*,-B-B-D-./J/1z*1A1*2N23;4V4E63l7W8{8}9:1l:3<;=^;i/=Y?@:@j@ABD2=EQE@G%#HeHK6bK8O8rP}Q?RynRrRTMTZTz UqX3Z'[gl[ ]R'^L^d`xa bR{bdYfgjKk6m~oAsWsj-tu,u'dw8 yrz3F|O ~`NS ^,p}hr?j[a]&tpN(s5k=?)w[q ,xm6pS,x@Q))?7')B]oBv=be$U07Iy(4@~B]*.1|Pvw(k<>E0(KBVfm*d3Yb{O|Jg~:[/%e"C(PSI<E %t@KIM/ 8n([l+@mPo'Xj!(ANr"$Q|wRSjP""@d" $@Unknown Zeman FilipG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qi Fg+L'$'o??!o4"" 2qHP ?x2!xx DPronajmatel : Odborn u iliat a Praktick akola, Brno, Lomen 44martahVybral OldYich`        Oh+'0 8D d p | HPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44martahNormalVybral Oldich19Microsoft Office Word@Z@lb@R@0qN՜.+,00 hp LOMENA?" EPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44 Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F@AxNData =1TableEWWordDocument 4xSummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yMsoDataStore0!xNPxNJ1MTANERINA==20!xNPxNItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q