ࡱ> z}yabjbj4vK 5$$8dDTCC&B(B(B(B(B(B(B$DGLBLBB.  &B &B :=ʜN)";"BC<CC;{HK`{HD={H=0 LBLB`CC{H$6 Z:Smlouva o njmu prostoru slou~cho podnikn Pronajmatel: & & & & & (nzev pYspvkov organizace dle zYizovac listiny) Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & - Yeditelem/Yeditelkou akoly I : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & ZYizovatel: Jihomoravsk kraj se sdlem vBrn, }erotnovo nm. 449/3, 601 82 Brno (dle jen pronajmatel) a Njemce: & & & & & (nzev prv. os. / jmno a pYjmen fyz. os.) Zapsn vobchodnm rejstYku: & & & & & Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & (oprvnn jednat / pln moc) I : & & & & & DI : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & (dle jen njemce) (pronajmatel a njemce jsou dle t~ spole n ozna ovni jako smluvn strany nebo jednotliv jako smluvn strana ) uzavYeli dle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, n~e uvedenho dne, msce a roku tuto SMLOUVU O NJMU prostoru slou~cho podnikn Vlastnictv pYedmtu njmu Jihomoravsk kraj je vlu nm vlastnkem n~e uvedenho majetku, a to pozemku p. . & vk.& & & & .., obci & & .., na adrese & & & & & & , jeho~ sou st je budova .p.& , tento majetek je na zklad ZYizovac listiny ze dne 30. 4. 2015, . j. 20/& pYedn k hospodaYen pronajmateli. (v~dy je tYeba ovYit, zda je JMK opravdu vlastnkem jak pozemku, tak pYpadn budovy, na nm stojc, pokud by tomu tak nebylo, je tYeba zvolit odlianou formulaci) Pronajmatel je oprvnn na zklad l. VI. odst. 6 ZYizovac listiny ze dne 30. 4. 2015 .j. 20/& pronajmat nemovit majetek vae uveden nebo jeho st, a dle specifikovan v l. II. tto smlouvy. PYedmt njmu Pronajmatel touto smlouvou pYenechv do njmu a njemce touto smlouvou do njmu pYijm: kancelY . & o vmYe & m2, / mstnost . & - bufet, / prostor pro umstn npojovho automatu / mstnost . & - sklad atd., nachzejc se vpYzem / 1. patYe atd. budovy, specifikovan v l. I tto smlouvy. (pro vta pYesnost je mo~n a vnkterch pYpadech i vhodn pYipojit jako pYlohu smlouvy plnek) Njemce se seznmil se stavem pYedmtu njmu a vtomto stavu jej pYebr. el njmu ( el njmu nemus bt vnjemn smlouv vyjdYen. PYesto je vaak vhodn jej uvdt.) Pronajmatel pronajm prostory uveden v l. II. tto smlouvy za elem podnikn voblasti & & & & & Njemce se zavazuje, ~e bude pYedmt njmu u~vat jen kvae ujednanmu elu. Doba trvn njmu Njem se uzavr na dobu ur itou od & & & & & do & & & & & . Njemn a hrada za plnn spojen su~vnm pYedmtu njmu Smluvn strany se dohodly a njemce se zavazuje khrad njemnho ve vai & ,- K za msc a dle pak khrad za plnn poskytovan vsouvislosti snjmem pYedmtu njmu uvedench v l. VI. odst. 1 vcelkov vai & .,-- K za msc*. *Pou~ije se, jen je-li s njmem prostoru slou~cho podnikn spojeno poskytovn slu~eb. Njemn a hrada za plnn spojen su~vnm pYedmtu njmu bude/budou na zklad dohody smluvnch stran hrazeno/y ms n, na et pronajmatele slo tu & & & & & ., vedenho u & & & & & (njak banka), a to do & . dne msce, za kter se njem a hrada za plnn spojen su~vnm pYedmtu njmu hrad. (Zkon sice pYedpokld hrazen njemnho pozadu, nicmn pro akolu bude vhodnja dohodnout placen njemnho za prv b~c msc. Rovn~ je mo~n pro vylepaen pozice akoly zkusit dohodnout i povinnost njemce uhradit akole pYed zapo etm njmu zlohu na njem.) VpYpad prodlen se splcenm njemnho nebo hrad je njemce povinen uhradit pronajmateli rok zprodlen, jeho~ vae se stanov podle prvnch pYedpiso Prva a povinnosti smluvnch stran (V tto oblasti bude nutn v~dy promyslet vhodn prva a povinnosti na mru ka~d jednotliv smlouv, jin prva a povinnosti bude potYeba dohodnout u njmu msta pro npojov automaty, jin u pronjmu msta pro parkovn vozidla, apod.) Pronajmatel je povinen zajistit tato plnn, spojen su~vnm pYedmtu njmu: dodvku elektrick energie, dodvku vody, odvod odpadn vody, dodvky tepla, odvoz komunlnho odpadu, osvtlen, klid apod., podle okolnost. Njemce je povinen u~vat pYedmt njmu vsouladu spodmnkami stanovenmi touto smlouvou a vsouladu sobecn platnmi prvnmi pYedpisy. Njemce nen oprvnn pYenechat pYedmt njmu do u~vn tYet osob. Njemce je povinen pe ovat o pYedmt njmu tak, aby na nm nevznikla akoda a udr~ovat ho vYdnm stavu. Njemce odpovd pronajmateli za veakerou akodu, kter vznikne vsouvislostiZ\^ V D F  T D p Z^`<@LXfnꤜ{{{{h')h hk=5 hS5 hx5haXhaX5;hxhx5 hotw5hx hAhotw hl8hotw hchotwhchotw6B*phh 6B*phhch 6B*phh hotwhhCJ ho%hCJ 0\^ j V R n * P R T \^$a$gdk=gdotw$a$gd^`~F $ & Fa$gdA $ & Fa$gdP$a$gd@G$a$gdw $h^ha$gdotw $ & Fa$gdPgdx$a$gdk= $ & Fa$gdSBFHJLNPTV\`bhlnpNPXZ\^lnp @~ŻhaXhqXhk< hotwhotwhotwhotwB*phhw6B*phhXM[hXM[6B*phhEphb{hPh')hxhotwhSC[ hxhx hyu!hyu!hyu!>~^`dl|׹ױ׭{ndWh?7hotw6B*phh?R6B*phh?7h?76B*phh?7 h!h!h{8h!6B*ph huf6h{8h{86h{8h{86B*phh{8hh?RH*hotwhIhx h/hI h/h?Rh(4h?R hwh?Rh?Rh?R5 hB5 hS5hwhxh!|~BDF ~(*0<>@Bbxzu h'[5 hz*15 h))h)) h*hotw h+h)) h+hWI h"hwh))5h'hxh$hotw h h))hh{8h))6B*phh{8h{86B*phhotw6B*ph hS5 h))5h))h))5h$Ah))* >@BFH!!"" $^a$gdgd" $ & F a$gdg$a$gdk= $ & F a$gd"gddFE$a$gdk=$a$gd@G $ & Fa$gdSgdx $ & Fa$gdP $h^ha$gdotwTVZ\fhrtJLjn|DFXŸ|od`SFBhh"h 6B*phhjhj6B*phhjhShD-B*phOhjh"6B*phhShk=6B*phOhShD-6B*phOhShO ~6B*phOhShg6B*phOhjhj6hSh6B*phOhSh))6B*phOhShynR6B*phOhynRhk=h"hD-h))h1whdFE5B*phX~(*,&( !!!!"ȸȱĠĠȈ{q{q{qj h"hE6h6B*phh*.h4i66B*phh?7hSho 6B*phO ho ho ho h4h"6B*ph h4h"hhh$)hk=h"hhShv6B*phOhShD6B*phOhSh'[6B*phOhSh6B*phO&"&"""">#@#B#D#F#H#% %"%$%%&&&&&&&'''''((B(D(F(ʽslhd`h\hXhT`hhBhRh$)hk=h hghgh"h>6B*phh"hg6B*phh"hg6hShg6B*phOhgh\h6B*phh"6B*phh\h\6B*phhwhS5 h5 h\5hwh5 hS5 hhh"h"h"B*phO ""B#D#$%&&((((d)f)BB"D$DFFI I$a$gdgd|f$a$gdk=gdB $^a$gdg $ & Fa$gdP$a$gd\$a$gdk= $ & Fa$gdSF(((B)D)f))*BBBBBBBCC$DDDEEEEFFFbGfGpGrGI I I*I,IJ"L$LRLTL˽˹yung hLhL hLhhhwx6B*phhphwx6B*phh$)hS5 h5 hS5hfzh|f5h" hfzh|fh|fh hL hXj hL hk= hL hNhN hQZh$) hQZhk=U hQZhN hQZhhk=hRh( su~vnm pYedmtu njmu, a to i vdosledku jednn tYetch osob, kterm umo~nil do pronajatch prostor pYstup. Njemce odpovd za dodr~ovn platnch prvnch pYedpiso voblasti po~rn ochrany, bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci, hygienickch pYedpiso a norem. Pronajmatel je povinen pYedmt njmu udr~ovat ve stavu zposobilm ke smluvnmu u~vn Ydn zabezpe ovat plnn slu~eb, kter jsou su~vnm pYedmtu njmu spojeny. Po celou dobu trvn njmu je pronajmatel povinen umo~nit njemci Ydn a ni m neruaen u~vn pYedmtu njmu vrozsahu dohodnutm touto smlouvou. V pYpad poruaen smluvn povinnosti njemcem sjednvaj smluvn strany smluvn pokutu ve vai & ,- K , kterou je njemce povinen uhradit do 10 dno od doru en psemn vzvy pronajmatele na adresu njemce uvedenou v tto smlouv. Vpochybnostech se m za to, ~e vzva byla doru ena tYet den po odesln. Skon en njmu (Njem, uzavYen na dobu ur itou skon uplynutm sjednan doby njmu, mo~e skon it oboustrannm prvnm jednnm, tedy dohodou, ale t~ jednostrannm prvnm jednnm vpovd. Zkon po t se dvma variantami vpovdi svpovdn dobou a bez vpovdn doby, tj. okam~it. Pou~it vpovdi bez vpovdn doby je vaak koncipovno jako spae vjime n, pro zva~nja dovody.) Njem skon uplynutm ujednan doby njmu. Njem mohou smluvn strany ukon it t~ dohodou. Smluvn strana mo~e njem pYed uplynutm ujednan doby njmu vypovdt zdovodo uvedench v sti tvrt, hlav II, dlu 2, oddlu 3, pododdlu 1 ob anskho zkonku. Pronajmatel mo~e njem pYed uplynutm ujednan doby njmu vypovdt tak zdovodo, uvedench v 2309 ob anskho zkonku. Njemce mo~e njem pYed uplynutm ujednan doby njmu vypovdt tak zdovodo, uvedench v 2308 ob anskho zkonku. Vpovdn doba je tYms n. (3 msce vp. doba pro vc nemovitou. V NOZ je to takto stanoveno v 2310 odst. 2, nicmn podle naaeho nzoru lze tuto dobu smluvn upravit, u kratach njmo tedy pYedevam zkrtit) Poruauje-li strana zvlae zva~nm zposobem sv povinnosti, a tm posob zna nou jmu druh stran, m dot en strana prvo vypovdt njem bez vpovdn doby. Ve vpovdi mus bt uveden jej dovod; vpov, v n~ nen uveden jej dovod, je neplatn. Smluvn strany se dohodly, ~e vpYpad skon en njmu vpovd ze strany pronajmatele, nem njemce prvo na nhradu za vhodu pronajmatele nebo novho njemce, kterou zskali pYevzetm zkaznick zkladny vybudovan vypovzenm njemcem. Zvre n ustanoven Prva a povinnosti smluvnch stran vtto smlouv vslovn neupraven se Yd pYsluanmi ustanovenmi zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk a obecn zvaznmi pYedpisy. Smluvn strany prohlaauj, ~e si tuto smlouvu pYed jejm podpisem pYe etly, ~e byla uzavYena po vzjemnm projednn podle jejich prav a svobodn vole, ur it, v~n, nikoliv vtsni a za npadn nevhodnch podmnek. Veaker zmny a doplHky tto smlouvy jsou platn pouze formou psemnch a o slovanch dodatko. Tato smlouva se vyhotovuje ve tYech stejnopisech, pYi em~ pronajmatel obdr~ dva a njemce jeden stejnopis. Rada Jihomoravskho kraje vyslovila dne & & & & & usnesenm . & & & & & souhlas suzavYenm tto smlouvy. (uplatn se pYi opakovanch njmech a pYi njmech na dobu ur itou delach ne~ 1 rok) Platnost tto smlouvy nastv okam~ikem jejho podpisu obma smluvnmi stranami. PYlohy: (jsou-li sou st smlouvy njak pYlohy, napYklad plnek, kalkulace hrad, apod.) V & & & & & dne & & & & & V & & & & & dne& & & & & (Kolonky pro vyplnn msta a dne podpisu nedoporu ujeme pYed-vyplHovat, ale radji je ponechat przdn a vyplnit a~ pYi podpisu) ..........................................................................................Za pronajmatele: nzev akoly podle zYizovac listiny jmno, Yeditel/YeditelkaZa njemce: nzev nebo jmno njemce jmno, funkce   PAGE \* MERGEFORMAT1 I I*I,I$L|L~LLL.N0N(O*OPPQQSSSSU$a$gd" $e^ea$gd"$ & Fe^e`a$gd"$a$gdwx$a$gd $ & Fa$gdSTLzL|L~LLLLMMMM*N.N0NJNNNNN$O&O(O*OPOnOpOOOOPPPTPVPXPbPhPxPzPPžŧźŮ{q{q{hxm6B*phh|j6B*phhLh>>6B*ph hLh>> hLh26 hLh ( hLhXhY|hhih6 hLhi hLhY|h]6Zh'sjhw h2=Eh]6Zh"h hLh hLh"h hLh'PPPvQQQQQQRSSSSSS`T~TTUUUUUVVVVVVVVXû~vrnjrfrfbrjnjhUO4hah$)hk=hNh$)hN5 hS5 h5 hjhjhjh"h{< hihi hih"hi h{<hi hLhihih"6h"h266 hih>>h\26B*phhLh>>6B*phh|j6B*phhLh|j6B*ph#UUUUU8W:WXXYYZZ\\\\\$a$gdk= $^a$gdi e^e`gd"$e^e`a$gd"$ & F e^e`a$gd"$a$gdk= $ & Fa$gdS$a$gd@G>XdXfXXXYYYY*ZDZRZnZtZZZZZZZ [[[X[Z[\\\\\\\\\f]|]~]]]]]]]^^^ _"_|_____ȾȺ׶Өӛӓӓӌӄhh?6 hpNh?hs h?5h%#Hh?6B*phh?6B*phhUhd`hjhy6B*phhy h*h?h?hihwhXjhPh$) hShY? hShR hSh$)4\h]j]l]]^^^^^"_~_ $If^gdS $IfgdS^gd?gd? ^gd? gd?$a$gd? $e^ea$gd? ~____"`:`l`` $If^gdS $IfgdSgkd$$IfF0b$ t#644 lag$gpytS____:`j`z````````````````````````````aaÿûïÿÿh4QmHnHujh4QUhdh@Gh4QhofAjhofAU hpNh hpNh? h?6h?hs h?6hh?6hh?56#``````````````}xvxvxvxvgd` gdi$a$gd?gd?^gd?gkd{$$IfF0b" t#6 44 lag$gpytS ``````````````aagdi$a$21h:p)). A!"#$% y$$If!vh#v#v:V F t#655ag$gpytSy$$If!vh#v#v:V F t#6 55ag$gpytS^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 6@6 ` Zhlav p#8o8 ` Zhlav CharCJaJ4 @4 ` 0Zpat p#6o!6 ` 0 Zpat CharCJaJL@2L E6 Odstavec se seznamem ^B'`AB iOdkaz na komentYCJaJ@@R@ iText komentYeCJaJ>a> iText komentYe CharH@rH i Text bublinyCJOJQJ^JaJNoN iText bubliny CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ v 0247~|X"F(TLP>X_a 2358^ " IU\~_``a14679:*,7!8@0( B S ?{~7:J K M N P Q S T V W Y ] _ x J K _ x Bw*/0 !  | }  ~rxUUWJ K W _ x Bw*/0 !  | }  ~rxUUWJ K W _ x YO\nvO D{r>vsΣK)>%[^8\4CT3uCBhBR7 WZLy]@d ^WG+bR HT@nnh^h`6B*o(ph. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h 7^7`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.hh^h`6B*phhH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.hh^h`6B*phhH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^^^`o() .^.`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`6B*phhH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.K)4CBRT@nuC{rLy]G+bYO7 W[^8d ^svO 8VPJ"J\ VoN~yD4@axxm q C WI o ! ` - (d L1 L &+ ^iFyPPwxJ d|hGaXEpx`,v2Bgjyu!+D"|# b$ ($)D- ;/J/z*1;4UO4V4E64i6?7f73l7l8{8}9:1l:=^;{<y<>>Y?^?A|AofABZCDdFEKE@GeHK6bK=L8O8rP4Q}Q?RynRrRSTS#TXqX]6ZQZrZ'[SC[XM[_d`xa bDdYfufg`ihi'sj6mgm<sAs%tj-t,u'dwotw8 y5GzHzZ~{3F|Y| ~O ~N#U^}hr+$AGO\2fzjhatpNSymk=ww,x26rR6p\~#x<&sxp))^')"oMk!U07I(4Sh`>@Lj1vw6k<>OnszVg\<4nm*QdYb{ |PhrJg ~:[i/Ae"Po|fDu<f?[K8.kxn(l]R|jmPBoXjYS]QAN'1w"$|.wLRjPK M @  "(BUnknown Zeman FilipG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)Tahoma;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"1 Fg+L'K'::!4; ; 2qHP ?x2!xx DPronajmatel : Odborn u iliat a Praktick akola, Brno, Lomen 44martahVybral OldYichD     Oh+'0 8D d p | HPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44martahNormalVybral Oldich7Microsoft Office Word@^в@@@N՜.+,00 hp LOMENA:; EPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44 Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnoprstuvwx{|Root Entry F͜N~Data <1TableDHWordDocument 4vSummaryInformation(iDocumentSummaryInformation8qMsoDataStorelNʜN1XWKCN31BUQQ==2lNʜNItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q